Cookiebeleid

  1. Introductie

De website www.sire-estates.be (hierna “Website”) maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technologieën. Deze cookieverklaring (hierna “Cookieverklaring”) wil u als bezoeker van de Website informeren over het gebruik hiervan.

SIRE ESTATES, met maatschappelijke zetel te Bosstraat 23, 9830 Sint-Martens-Latem en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummerBE 0735.900.297 (hierna “SIRE”, “wij” of “ons”) stelt de relatie met u voorop. Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, maakt deze Website gebruik van cookies. Cookies en daarmee vergelijkbare technologieën worden door ons gebruikt voor functionaliteiten en voor meer gebruiksgemak.

Deze Cookieverklaring is onderworpen aan (i) de Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (“Richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie”) en (ii) de Wet van 13 juni 2015 betreffende de elektronische communicatie (hierna “De Wet Elektronische Communicatie”) (samen of afzonderlijk “Wetgeving inzake Elektronische Communicatie”). Deze Wetgeving inzake Elektronische Communicatie is onder meer van toepassing op het gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technologieën.

Deze Cookieverklaring dient samen gelezen te worden met de andere voorwaarden die van toepassing zijn op de Website, zoals de “Gebruiksvoorwaarden” en de “Privacyverklaring”.

2. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine informatiebestanden die door de internetbrowser worden opgeslagen op uw computer of mobiel apparaat als u een website bezoekt of als u gebruik maakt van een (mobiele) applicatie. Ze werken als een soort geheugensteuntje voor een Website. Dankzij cookies kan onze Website op een eenvoudige manier specifieke informatie over onze bezoekers en hun surfgedrag bijhouden.

3. Wie plaatst en beheert cookies?

Cookies kunnen zowel door onszelf geplaatst worden (“first party cookies”) als door derden (“third party cookies”).

First party cookies zijn die cookies die geplaatst worden door een website die op dat moment bezocht wordt door de gebruiker (b.v. cookies geplaatst door www.sire-estates.be).

Third-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een andere domeinnaam dan die van de website die bezocht wordt door de gebruiker. Als een gebruiker een website bezoekt en een derde partij een cookie plaatst via die Website, dan is dit een third-party cookie (b.v. cookies geplaatst door Google, Linkedin en Facebook). Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij u graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij kunnen geen enkele invloed uitoefen op de inhoud van die verklaringen noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

4. Hoe lang blijven cookies bestaan?

Cookies worden soms tijdelijk (“sessie cookies”) en soms permanent (“persistent cookies”) geplaatst.

Permanente cookies zijn cookies die op het apparaat van de gebruiker aanwezig blijven voor de duur bepaald in de cookie. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (b.v. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics). De meeste niet-functionele cookies zijn permanente cookies.

Sessie cookies zijn cookies die toelaten de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browser sessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer zij het browserscherm sluiten. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra u de browser afsluit, worden alle sessie cookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessie cookies.

5. Waarvoor gebruiken wij cookies?

De informatie die wij uit cookies krijgen, gebruiken wij om u op een betere en meer persoonlijke manier te kunnen informeren over onze diensten en producten, voor het maken van analyses voor onderzoek, om de website te verbeteren, voor veiligheidsdoeleinden en om onze relatie met u als (potentiële) klant te beheren.

Wij maken gebruik van de volgende types van cookies:

A. Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke cookies zijn onmisbaar om de Website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de Website, of om formulieren in te vullen. Deze cookies laten niet toe om u als individu te identificeren. Noodzakelijke cookies zijn first party cookies.

B. Functionele cookies

Functionele cookies zijn cookies die het functioneren van de Website vergemakkelijken en aangenamer maken en er voor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die uw taalvoorkeur onthouden Deze cookies laten niet toe om u als individu te identificeren. Als u deze cookies weigert, kunnen bepaalde onderdelen van de website niet of niet optimaal functioneren. Functionele cookies zijn first party cookies.

C. Performantiecookies (niet-functionele cookies)

Performantiecookies zijn cookies die tot doel hebben om informatie te verzamelen over de manier waarop bezoekers de Website gebruiken, zoals informatie aangaande de bezochte pagina’s of het aantal weergegeven foutmeldingen, teneinde het gebruik van de Website te analyseren en te optimaliseren. De informatie in kwestie registreert geen specifieke gegevens van de individuele gebruiker, maar wordt gebruikt om op totaalniveau webstatistieken te creëren en te analyseren.

D. Tracking cookies (niet-functionele cookies)

Tracking cookies die door ons worden gebruikt betreffen voornamelijk het gebruik van advertentiecookies die zowel door ons als door derden geplaatst kunnen worden en de zogenaamde sociale plug-ins die door derden geplaatst worden op onze Website. Advertentiecookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over uw surfgedrag zodat aan u de voor u interessante advertenties kunnen getoond worden. Mocht u deze cookies weigeren dan betekent dit niet noodzakelijk dat u geen enkele advertentie meer zal zien. De mogelijkheid bestaat dat er advertenties getoond worden die géén gebruik maken van dergelijke cookies en die bijvoorbeeld aangepast zijn aan de inhoud van de Website.

6. Wat met uw privacy?

Aangezien sommige van de gebruikte cookies en/of technologieën, die hierna worden beschreven, gegevens kunnen bevatten die u mogelijks rechtstreeks of onrechtstreeks identificeren, kan er sprake zijn van de verwerking van persoonsgegevens via de door ons gebruikte cookies en/of technologieën. In het algemeen wensen wij voor wat betreft de verzameling en de verwerking van uw persoonsgegevens en uw rechten daaromtrent te verwijzen naar onze privacyverklaring.

7. Hoe cookies beheren of uitschakelen?

Via de browserinstellingen, bij de veiligheids- en privacy instellingen, kan u kiezen om cookies uit te schakelen. Daarnaast kan u cookies ook verwijderen door middel van het wissen van uw “browsegeschiedenis”. Het uitschakelen van cookies kan evenwel tot gevolg hebben dat bepaalde toepassingen van onze Website en aanvullende services niet optimaal functioneren. Meer informatie over het toestaan of blokkeren van cookies in verschillende browsers:

8. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om eenzijdig wijzigingen of aanpassingen aan te brengen aan deze cookieverklaring. De meest recente versie is echter te allen tijden beschikbaar op onze Website.

9. Contact

Indien u nog vragen zou hebben omtrent onze Cookie Policy en het antwoord op uw vragen hier niet vindt, kan u steeds contact opnemen met ons via info@sire-estates.be

  1. Introduction

The website www.sire-estates.be (hereinafter “Website”) uses cookies and similar technologies. This Cookie Policy is to inform the visitor to the Website about the use of these.

SIRE ESTATES, with registered office at: Bosstraat 23, 9830 Sint-Martens-Latem and registered with the Central Business Registration Databank under no. BE 0735.900.297 (hereinafter “SIRE”, “we” or “our”) puts its relationship with you first. To serve you in the best way possible, this Website uses cookies. Cookies and comparable technologies are used by us for functionalities and for more ease of use.

This Cookie Policy is subject to (i) Guideline 2002/58/EG of the European Parliament and Council of 12 July 2002, regarding the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communication sector (“Guideline regarding privacy and electronic communication”) and (ii) the Law of 13 June 2015 regarding electronic communication (hereinafter “the Electronic Communications Law”) (jointly or separately “Legislation regarding Electronic Communication”). This Law regarding Electronic Communication applies to the use of cookies and similar technologies.

This Cookie Policy must be read in conjunction with the other terms and conditions that apply to the Website, such as the “Terms and conditions for use” and the “Privacy Statement”.

2. What are cookies?

Cookies are small information files that are stored on your computer or mobile device when you visit a website or when you use a (mobile) application. They work as a kind of memory support for a Website. Thanks to cookies, our Website can track specific information about our visitors and their surfing behaviour in a simple way.

3. Who installs and manages cookies?

Cookies can be installed by ourselves (“first party cookies”) or by third parties (“third party cookies”).

First party cookies are those cookies that are installed by a website that is, at that time, being visited by the user (e.g. cookies installed by www.sire-estates.be).

Third-party cookies are cookies that are installed by a domain name other than that of the website being visited by the user. If a user visits a website and a third party installs a cookie via that Website, this is a third-party cookie (e.g. cookies installed by Google, Linkedin and Facebook). For cookies installed by third parties (including Google Analytics), please refer to the statements these parties provide on their respective website about this. Please note: We have no control over the content of those statements or over the content of the cookies of these third parties.

4. How long do cookies stay?

Cookies are installed either on a temporary basis (“session cookies”) or permanently (“persistent cookies”).

Permanent cookies are cookies that will stay on the user’s device for the duration determined in the cookie. They are activated every time the user visits the website that has also installed this cookie (e.g. cookies installed by social media, such as Twitter, Facebook, Google Analytics).  Most non-functional cookies are permanent cookies.

Session cookies are cookies that allow the actions of a user to be simplified and linked to each other during a browser session. A browser session starts when a user opens the browser screen and ends when they close the browser screen. Session cookies are installed temporarily. As soon as the browser is closed, all session cookies are removed. Most functional cookies are session cookies.

5. What do we use cookies for?

We use the information we get from cookies to be able to inform you in a better and more personal way about our services and products, for doing analyses for research, to improve the website, for safety purposes and to manage our relationship with you as a (potential) client.

We use the following types of cookies:

A. Required cookies

Required cookies are essential for being able to visit the Website and to be able to use certain parts of it. For example, these cookies allow you to navigate between the different parts of the website, or to fill out a form. These cookies do not allow you to be identified as an individual. Required cookies are first party cookies.

B. Functional cookies

Functional cookies are cookies that make the functioning of the Website easier and more pleasant and that ensure that you will have a more personalised surfing experience. For example, the cookies that remember your language preference. These cookies do not allow you to be identified as an individual. If you refuse these cookies, certain parts of the website many not function, or may not function optimally. Functional cookies are first party cookies.

C. Performance cookies (non-functional cookies)

Performance cookies are cookies whose purpose is to collect information about the way visitors use the Website, such as information regarding the pages visited or the number of error messages shown, in order to analyse and optimise the use of the Website. The information in question does not register specific data of the individual user but is used to create and analyse overall web statistics.

D. Tracking cookies (non-functional cookies)

Tracking cookies used by us, primarily concern the use of advertisement cookies, which can be installed either by us or by third parties and the so-called social plug-ins that are installed on our website by third parties. Advertisement cookies are used to collect information about your surfing behaviour, so that advertisements that may be of interest to you can be shown. If you decline these cookies, that does not necessarily mean you will no longer see any advertisements. Advertisements may be shown that do not use such cookies and that are aligned with, for example, the content of the Website.

6. What about your privacy?

Because some of the cookies and/or technologies described below may contain data that could identify you directly or indirectly, personal data may be processed via the cookies and/or technologies we use. In general, we would like you to refer to our privacy statement with respect to the collection and processing of your personal data and your rights regarding this.

7. How do you manage cookies or turn them off?

In browser settings, under the safety and privacy settings, you can opt to turn cookies off. In addition, you can also remove cookies by deleting your “browser history”. Turning off cookies may result in certain applications of our Website and additional services not functioning optimally. More information about permission for cookies or blocking cookies in different browsers:

8. Changes

We reserve the right to make changes or adjustments to this cookie policy unilaterally. The most recent version, however, is always available on our Website.

9. Contact

Should you have further questions about our Cookie Policy, and you cannot find the answer to your questions here, you can always contact us at: info@sire-estates.be